Om oss

Doula & kulturtolk grundades 2008 i Göteborg av den ideella föreningen Födelsehuset. Redan året efter startades Doula & kulturtolk som projekt i föreningens regi. Bakgrunden till projektet var två studier, en om doulaeffekten och en om förlossningsutfall för utlandsfödda kvinnor. Genom att kombinera dessa insikter väcktes idén om att förbättra förlossningsutfallet för dessa kvinnor genom att ge dem en trygg doula med gemensam kulturell och språklig bakgrund. I Halland grundades den ideella föreningen Aligi i oktober 2016 och genom ett projekt med Studieförbundet Vuxenskolan som finansierades av Region Halland påbörjades arbetet med Doula & kulturtolk Halland. I mars 2017 anordnades den första utbildningen och i mars 2018 utbildades ytterligare en grupp kvinnor. I Halland har vi kulturtolksdoulor med språkkunskaper inom arabiska, dari, engelska, franska, kurdiska, persiska, ryska, somaliska, tigrinja och ukrainska.

Verksamheten med förlossningsuppdrag finansieras genom ett IOP, Idéburet offentligt partnerskap, med Region Halland. Aligi har även beviljats EU-stöd för projektet ”Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser” som startade februari 2018 och avslutas september 2019.

Doula & Cultural interpreter was founded in Gothenburg in 2008 by the non-profit association Födelsehuset. Already the following year, Doula & Cultural interpreter started as a project under the auspices of the association. The background to the project was two studies, one about the doula effect and one about childbirth outcome for foreign-born women. By combining these insights, the idea was created to improve the delivery outcome for these women by giving them a safe doula with a common cultural and linguistic background. In Halland, the non-profit association Aligi was founded in October 2016 and through a project with Studieförbundet Vuxenskolan, which was financed by Region Halland, work began on Doula & cultural interpreter Halland. In March 2017, the first training was organized and in March 2018 another group of women was trained. In Halland we have cultural interpreters with language skills in Arabic, Dari, English, French, Kurdish, Persian, Russian, Somali, Tigrinya and Ukrainian.
Operations with childbirth assignments are financed through an IOP, Idéburet offentligt partnerskap, with Region Halland.
Aligi has also been granted EU support for the project “Doula & Cultural Interpretation Halland’s meeting places” which started in February 2018 and ends September 2019.

Doula & kulturtolk Halland finansieras med stöd av:
Doula & kulturtolk Halland har stöd av EU för projektet ”Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser”
Region Halland stödjer Doula kulturtolk Halland
Lokalt Ledd Utveckling Halland stödjer Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser
Kontakta oss! / Contact us!
Vill du vara med och stödja vår verksamhet så får du gärna bli medlem. Kostnad är 150:- för fullvärdig medlem med rösträtt eller 100:- för stödmedlem. Klicka i ditt val och swisha därefter medlemsavgiften till 123 669 13 49. / If you want to be involved in supporting our business, you are welcome to join. Cost is 150: - for full member with voting rights or 100: - for support member. Click in your selection and then swish the membership fee to 123 669 13 49
Föreningen ALIGI logo