Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser

Projektet vill skapa mötesplatser för kvinnor och män och därmed skapa en trygg och välkomnande plats för integration. Kulturtolksdoulorna får ett stort förtroende och blir en förebild för kvinnorna.

Mötesplatserna skapar en trygg och välkomnande plats för integration och aktiviteter som till exempel svenska med baby, babyrytmik, yoga, föräldrastöd och svenskundervisning där spädbarn är välkomna för att kvinnorna ska kunna tillgodogöra sig det svenska språket även under föräldraledighet. Effekter på lång sikt är att öka folkhälsan och att uppnå folkhälsomålen för en grupp som annars är svår att nå. Ett annat mål är ökat inflytande och introduktion i svenskt föreningsliv och den civila sektorn, vilket minskar isolering och bygger upp nätverk. Detta i sin tur påverkar integrationen, språkutvecklingen och introduktionen till svensk arbetsmarknad positivt.

Doula & kulturtolk Hallands Mötesplatser finansieras med stöd av Lokalt Ledd Utveckling Halland, med medel från den europeiska socialfonden.

 The project wants to create meeting places for women and men and thereby create a safe and welcoming place for integration. Cultural interpreters receive a great deal of confidence and become a role model for the women.

The meeting places create a safe and welcoming place for integration and activities such as Swedish with baby, baby rhythm, yoga, parental support and Swedish tuition where infants are welcome for women to be able to take advantage of the Swedish language even during parental leave. Long-term effects are to increase public health and to achieve public health goals for a group that is otherwise difficult to reach. Another goal is increased influence and introduction in Swedish associations and the civil sector, which reduces isolation and builds up networks. This, in turn, has a positive effect on the integration, language development and introduction to the Swedish labor market.

Doula & Cultural Interpretation Halland’s Meeting Places are financed with the support of Local Led Development Hallan

Doula & kulturtolk Halland finansieras med stöd av:
Doula & kulturtolk Halland har stöd av EU för projektet ”Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser”
Region Halland stödjer Doula kulturtolk Halland
Lokalt Ledd Utveckling Halland stödjer Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser