Förlossningsuppdrag

Genom Doula & kulturtolk erbjuds utlandsfödda kvinnor stöd före, under och efter förlossning på sitt eget språk. Doulan träffar mamman/föräldrarna för samtal under graviditeten, oftast vid två tillfällen. När förlossningen sätter igång kontaktar kvinnan sin doula som sedan är med som stöd under förlossningen. Ibland kan de träffas hemma hos kvinnan och åka in tillsammans men ofta ses de på förlossningsavdelningen. Doulan stannar hos kvinnan tills dess att barnet har fötts. Doulan och föräldrarna träffas sedan även efter förlossningen för ett uppföljande samtal, antingen i hemmet eller på sjukhus.

Doulan kan överbrygga den otrygghet och brist på kommunikation som ofta kan uppstå när den födande kvinnan inte kan svenska och inte känner till hur förlossningsvården i Sverige fungerar. Genom ett kontinuerligt och tryggt stöd med både språk- och kulturkompetens ger doulan förutsättningar för en jämlik vård och en positiv förlossningsupplevelse.

Through Doula & Cultural Interpretation, foreign born women are offered support before, during and after childbirth in their own language. The doula meets the mother / parents for conversations during pregnancy, usually on two occasions. When childbirth starts, the woman contacts her doula, which is then included as support during childbirth. Sometimes they can meet at home with the woman and travel to the hospital together, but often they are seen at the maternity ward. The doula stays with the woman until the child is born. The doula and the parents then also meet after the birth for a follow-up conversation, either in the home or in the hospital.

The Doula can bridge the insecurity and lack of communication that can often occur when the birth giving woman cannot speak Swedish and does not know how childbirth care in Sweden works. Through continuous and secure support with both language and cultural competence, the doula provides the conditions for an equal care and a positive childbirth experience. 

Doula & kulturtolk Halland finansieras med stöd av:
Doula & kulturtolk Halland har stöd av EU för projektet ”Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser”
Region Halland stödjer Doula kulturtolk Halland
Lokalt Ledd Utveckling Halland stödjer Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser
Ansökan om doulastöd
Jag kan när som helst begära ett utdrag gällande de uppgifter som Doula & kulturtolk sparat om mig.