Föda utan rädsla

Föda utan rädslas praktiska profylaxkurs är en unik kurs för blivande föräldrar. Den ger er kunskap i hur ni med hjälp av de effektiva profylaxverktygen andning, avspänning, rösten och tankens kraft kan få en trygg och kärleksfull förlossning tillsammans. 

Vår profylaxkurs hjälper er att förstå hur ni tillsammans kan hantera värkarna och födandets alla faser så att ni får en stärkande och positiv förlossningsupplevelse. Vårt mål är att stärka tilliten till kroppens förmåga att föda och stärka din stödperson i sin förmåga att ge stöd. Vi blandar teori, praktik och olika övningar som hjälper er att förstå hur ni använder profylaxverktygen under förlossningen och hur era roller skiljer sig åt, så att ni blir ett oslagbart team.  
 
Nästa kurstillfälle: kommer snart
För anmälan kontakta halland@doulakulturtolk.se


To give birth without fear is a practical and unique course for future parents. It gives you knowledge of how you can use the effective prophylaxis tools, breathe, relax, voice and the power of thought. These can help you get a safe and loving birth together.

Our prophylaxis course helps you understand how you together can handle the aches and all phases of birth so that you get a strengthening and positive birth experience. Our goal is to strengthen confidence in the body’s ability to feed and strengthen your support person in their ability to provide support. We mix theory, practice and various exercises that help you understand how you use the prophylaxis tools during labor and how your roles differ, so that you become an unbeatable team.

Next course event: to be announced

For registration, please contact halland@doulakulturtolk.se

Doula & kulturtolk Halland finansieras med stöd av:
Doula & kulturtolk Halland har stöd av EU för projektet ”Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser”
Region Halland stödjer Doula kulturtolk Halland
Lokalt Ledd Utveckling Halland stödjer Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser