Doula & kulturtolk Halland

Vi erbjuder stöd under graviditeten, förlossningen och första tiden med barnet. Om du är utlandsfödd och gravid har du och din partner möjlighet att få stöd från en kulturtolksdoula i syfte att skapa trygghet och underlätta kommunikationen med vårdpersonalen. Det är kostnadsfritt och doulan har tystnadsplikt.

-Vi ger stöd till utlandsfödda kvinnor under graviditet och förlossning.

-Vi bidrar till att överbrygga språkliga och kulturella svårigheter vid barnafödande, och ge möjligheter till en jämlik vård.

-Vi arbetar utifrån kulturell förståelse, med respekt för människors olikheter.

 Doula & kulturtolk Halland provides support during pregnancy, childbirth and first time with the child. If you are born abroad and pregnant, you and your partner have the opportunity to receive support from a cultural interpreter in order to create security and facilitate communication with the healthcare staff. It is free of charge and the doula has a duty of secrecy. 

-We provide support to foreign-born women during pregnancy and childbirth.

-We contribute to bridging linguistic and cultural difficulties in childbirth, and providing opportunities for equal care.

-We work on the basis of cultural understanding, with respect for people’s differences

Doula & kulturtolk Halland finansieras med stöd av:
Doula & kulturtolk Halland har stöd av EU för projektet ”Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser”
Region Halland stödjer Doula kulturtolk Halland
Lokalt Ledd Utveckling Halland stödjer Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser

Foton från Doula & kulturtolk Hallands utbildning i Halmstad februari 2017. Foto: Elisabeth Ubbe